Fiantsoana fifidianana diakona

 

« Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hankeo aminy; dia nankeo aminy ireo.  Ary nanendry roa ambin’ny folo lahy Izy ho ao aminy sy hirahiny hitori-teny”( Marka 3.13-14).

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Araka ny fitsipika anatin’ny FPMA izay manankery eo anivon’ny tafo tsirairay avy,  dia isaky ny roa taona no atao ny fanavaozana ireo diakona am-perinasa. Ho antsika tafo Fpma Arago Port Royal, dia tonga izany fotoana izany , koa antsoina isika Mpandray ny Fanasan’ny Tompo rehetra izay misoratra anarana ara-dalana eto amin’ny tafo Fpma Arago Port-Royal handray anjara amin’ny fifidiana diakona izay ho tanterahina ny alahady 01 octobra 2017 aorian’ny fanompom-pivavahana. Mangataka ny fiangonana manontolo mba hitondra  am-bavaka sahady izany fotoana izany. Aoka ihany koa ny tsirairay samy hihevitra tsara ny tenin’ny Apostoly Paoly manao hoe: “Fa izay efa mahavatra tsara ny asan’ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an’ny tenany sy fahasahiana be amin’ny finoana izay ao amin’i Kristy Jesosy” ( 1 Tim 3/13).

Manonona ny fiadanan’ny Tompo ho aminareo.

Marc RAKOTOARIMANGA, Mpitandrina mpandrindra Fpma Arago Port Royal

You may also like...

Comments are closed.